STUDIA DLA NAUCZYCIELI

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy zyskała prestiżowy status akademii nauk stosowanych. Znalazła się wśród tych uczelni zawodowych w Polsce, które spełniły wyśrubowane kryteria Ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie ze wskazanym przepisem Wyższa Szkoła Gospodarki może prowadzić studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela.

 Zmiany w systemie kształcenia nauczycieli wprowadzone w 2019 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego znacząco utrudniły dostęp do powszechnej do tej pory formy uzyskiwania dodatkowych uprawnień w postaci studiów podyplomowych. Według nowych przepisów studia podyplomowe na specjalnościach nauczycielskich mogą prowadzić jedynie nieliczne uczelnie w kraju, czyli tylko te, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca z 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela:

  1. Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe, w ramach których jest realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela pod warunkiem posiadania uprawnień do kształcenia nauczycieli na tym samym kierunku w ramach studiów I i/lub II stopnia lub jednolitych magisterskich.
  2. Uczelnia musi posiadać kategorię naukową B w dyscyplinie naukowej, do której jest przyporządkowany kierunek studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela lub w okresie przejściowym tj. do roku akademickiego 2021/2022 mieć zawarte porozumienie  o współpracy przy prowadzeniu takich studiów z uczelnią posiadającą uprawnienia do nadawania stopni doktora w tej samej dyscyplinie.

lub

        3. Uczelnia musi posiadać status akademii nauk stosowanych.

System kształcenia nauczycieli w Polsce jest ściśle powiązany z systemem awansu zawodowego. Celem tego procesu jest rozwój osobowy nauczycieli oraz poprawa jakości funkcjonowania placówek oświatowych, które ich zatrudniają. Ważne miejsce w planach rozwoju zawodowego nauczycieli zajmuje pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych — samodzielnie lub w formie kształcenia ustawicznego. Formą kształcenia najczęściej wybieraną przez nauczycieli są studia podyplomowe nadające kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu lub prowadzenia zajęć np. geografii, informatyki, wychowania fizycznego, technologii żywności, przedmiotów logistycznych czy turystyczno-hotelarskich.

Oprócz wspomnianych studiów kwalifikacyjnych istnieje szeroka oferta podyplomowych studiów kompetencyjnych doskonale się wpisujących w wymagania systemu awansu zawodowego nauczycieli i pozwalających na uzyskanie kolejnego stopnia. Kompetencyjne studia podyplomowe dla nauczycieli poszerzają umiejętności realizacji treści programowych przedmiotu, stosowania zasad efektywnej komunikacji, pracy metodami aktywizującymi. Ukierunkowują dalsze samokształcenie i rozwój własny. Dają również możliwość uzyskania kwalifikacji w zakresie zarządzanie oświatą, które są jednym z warunków przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej.

Warto skorzystać z bogatej oferty studiów podyplomowych, które pozwalają na zdobycie kompetencji istotnych z punktu widzenia pracy z uczniem takich jak np. wykorzystywanie nowoczesnych technologii w edukacji, posługiwanie się narzędziami skutecznego motywowania uczniów i rozwijania ich mocnych stron (np. coaching, mentoring, tutoring, e-lerning), zdobycie i wiedzy umiejętności z zakresu wdrażania procedur mediacji w codziennej pracy pracowników oświaty, rozwijanie uczniów zdolnych i utalentowanych, bądź uwarunkowania  wsparcia dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania czy też zdolnej i utalentowanej.

 

POLECAMY

Kontakt

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 534 893 777 lub 52 567 00 12
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: malgorzata.glapiak@byd.pl
natalia.przestrzelska@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 97
e-mail: weronika.wieloch@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Lębork
tel. 663 800 665
e-mail: lebork@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Słupsk
tel. 59 841 71 09 lub 694 400 676
e-mail: technik@technik.slupsk.pl
dziekanat.slupsk@byd.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki