Wspieranie Dzieci i Młodzieży Zdolnej i Utalentowanej

podyplomowe2 SEMESTRY

Cel studiów

Głównym celem kształcenia jest przygotowanie nauczycieli do twórczego i efektywnego wspierania uczniów zdolnych w różnych typach szkół i placówek oświatowych. Istotą programu studiów jest umiejętne łączenie poznawanej wiedzy z teorią oraz praktyką i doświadczeniem zawodowym uczestników zajęć. Służy temu modułowy układ treści programu studiów, treningi umiejętności i wizyty studyjne w wybranych szkołach i placówkach oświatowych.

 

Absolwenci studiów będą wyposażeni w wiedzę i umiejętności z zakresu: prawa oświatowego, psychologii rozwojowej i psychologii twórczości, pedagogiki szkolnej, technik i metod diagnozy pedagogicznej, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych dzielenia się dobrymi praktykami oraz wzbogacenia i poszerzenia kompetencji pedagogicznych z zakresu pracy z uczniem zdolnym i utalentowanym na różnym etapie rozwoju w różnych typach szkół.

Ramowy program

Program studiów jest oparty na modułach, które łączą aktualną wiedzę z praktyką w kontekście prawa, wiedzy przedmiotowej i metodycznej oraz bieżących rozwiązań i dokonań edukacyjnych. Struktura programu zapewnia słuchaczom wyposażenie w wiedzę i umiejętności przypisane osobom zawodowo zajmującym się uczniem zdolnym.

 • Wiedza
  - Rozwiązania stosowane w Polsce i Europie w zakresie wspierania uczniów zdolnych;
  - Definicja populacji dzieci i młodzieży zdolnej w Europie i Polsce;
  - Terminologia i kryteria kwalifikujące dzieci i młodzież do grupy szczególnie uzdolnionych i utalentowanych;
  - Obowiązujące akty prawne dotyczące kształcenia uczniów zdolnych i form udzielania pomocy;
  - Wielokontekstowa charakterystyka ucznia zdolnego;
  - Metody diagnozy ucznia zdolnego;
  - Rola nauczyciela w edukacji uczniów zdolnych;
  - Twórczość jako cel dydaktyczny i miejsce samorealizacji zdolnych uczniów;
  - Metody i formy pracy na lekcji oraz zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
 • Umiejętności
  - Diagnozowanie ucznia zdolnego;
  - Stosowanie przepisów prawa w pracy z uczniem zdolnym i jego rodzicami;
  - Trening umiejętności komunikacyjnych w relacjach z uczniem zdolnym i jego rodzicami;
  - Twórcze rozwiązywanie specyficznych problemów uczniów zdolnych, w tym ewentualnych niepowodzeń szkolnych;
  - Tworzenie indywidualnych programów wspierania zainteresowań, zdolności i talentu ucznia zdolnego;
  - Trening umiejętności zespołowego tworzenia atrakcyjnej oferty edukacyjnej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – projektów edukacyjnych;
  - Dzielenie się dobrą praktyką i wprowadzanie zmian do własnego warsztatu pracy;
 • Moduły kształcenia
  - Wspieranie uczniów zdolnych na przykładzie rozwiązań stosowanych w Polsce Europie;
  - Akty prawne a uczeń zdolny w procesie kształcenia i udzielania pomocy;
  - Wielokontekstowa diagnoza ucznia zdolnego;
  - Zdolny uczeń w szkole;
  - Zdolny uczeń w rodzinie i grupie rówieśniczej;
  - Twórczość jako ważny atrybut kształcenia uczniów zdolnych;
  - Dzielenie się dobrymi praktykami. Projekty, wizyty studyjne, warsztaty;
 • Sposoby realizacji programu studiów
  - Wykłady
  - Zajęcia warsztatowe, ćwiczenia
  - Dyskusje
  - Opracowywanie projektów
  - Wizyty studyjne
  - Dzielenie się dobra praktyką
 • Zakres kompetencji
  - Prawidłowe dokonywanie diagnozy ucznia zdolnego;
  - Korzystanie z prawa oświatowego i aktów prawnych w organizowaniu wsparcia ucznia zdolnego i utalentowanego;
  - Wprowadzanie zmian do procesu kształcenia uczniów zdolnych z wykorzystaniem zdobytej wiedzy i doświadczenia podczas studiów;
  - Sprawne posługiwanie się komunikacją społeczną w relacjach z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i jego rodzicami;
  - Organizowanie zajęć dydaktycznych sprzyjających kształceniu twórczości i samorealizacji uczniów zdolnych;
  - Zespołowe tworzenie projektów edukacyjnych tematycznie związanych z uczniem zdolnym;

Forma zaliczenia

 • Obecność i aktywność na zajęciach, szczególnie warsztatach
 • Opracowanie projektu edukacyjnego
 • Praktyki

Ilość godzin

188

 

POLECAMY

Kontakt

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 534 893 777 lub 52 567 00 12
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: malgorzata.glapiak@byd.pl
natalia.przestrzelska@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Lębork
tel. 663 800 665
e-mail: lebork@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Słupsk
tel. 59 841 71 09 lub 694 400 676
e-mail: technik@technik.slupsk.pl
dziekanat.slupsk@byd.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki