Zarządzanie Oświatą

podyplomowe2 SEMESTRY

Cel studiów

Zmieniające się przepisy prawa regulujące funkcjonowanie systemu edukacji w Polsce nieustannie wymuszają dostosowywanie funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych do obowiązujących regulacji prawnych. Również nowoczesna gospodarka oparta na wiedzy stawia przed szkolnictwem coraz to większe wymagania. Dotyczą one nie tylko przekazywania wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw, ale przede wszystkim innowacyjnych metod organizacji i zarządzania placówkami. Również postępujący niż demograficzny wymusza na osobach zarządzających szkołami podejmowanie decyzji służących poszukiwaniu nowych płaszczyzn działania i aktywności w celu ciągłego podnoszenia jakości kształcenia oraz dostosowywania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

Celem studiów jest ukształtowanie sprawnego menagera – lidera placówki oświatowo-wychowawczej na miarę XXI wieku. Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą mają na celu wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania placówką oświatową, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z zasad reformy oświatowej oraz regionalnej polityki edukacyjnej.

Adresaci

Studium przeznaczone jest dla, nauczycieli oraz pracowników oświatowej administracji samorządowej chcących ubiegać się o stanowiska kierownice w szkołach lub placówkach oświatowo-wychowawczych.

Korzyści dla słuchaczy

Zdobyta podczas proponowanych studiów podyplomowych wiedza oraz praktyczne umiejętności zarządzania placówką oświatową, w jakie zostanie wyposażony absolwent studiów, pozwolą na sprawne wykonywanie powierzonych zadań wynikających z zajmowanego stanowiska. Pozyskane podczas zajęć kompetencje umożliwią sprawne kierowanie szkołą lub placówką edukacyjną.

Uzyskiwane uprawnienia

Słuchacz uzyskuje niezbędną wiedzę i kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach oświatowych.

Kadra

Wysokiej klasy specjaliści z dziedziny zarządzania. Praktycy z doświadczeniem na najwyższych szczeblach kadry kierowniczej szkół, placówek oraz organów prowadzących i nadzorujących. Cenieni w Polsce managerowie prestiżowych placówek edukacyjnych i szkoleniowych.

Ramowy program

 1. Organizacja, przygotowanie i przebieg konkursu na dyrektora placówki oświatowej
 2. Zadania dyrektora szkoły w zakresie nadzoru pedagogicznego
 3. Wybrane zagadnienia prawa oświatowego
 4. Współpraca dyrektora szkoły z organem prowadzącym i nadzorującym
 5. Propedeutyka organizacji systemu oświaty w Polsce
 6. Finanse w oświacie
 7. Współpraca dyrektora szkoły ze środowiskiem zewnętrznym
 8. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 9. Marketing i promocja usług edukacyjnych
 10. Public relations współczesnej placówki oświatowej
 11. Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych przez placówki oświatowe
 12. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 13. Rola i zadania dyrektora przedszkola oraz szkoły podstawowej
 14. Rola i zadania dyrektora szkoły ponadpodstawowej
 15. Przywództwo edukacyjne
 16. Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia

 • Praca dyplomowa

Ilość godzin

164

 

POLECAMY

Kontakt

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 534 893 777 lub 52 567 00 12
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: malgorzata.glapiak@byd.pl
natalia.przestrzelska@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 90
e-mail: inowroclaw@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Lębork
tel. 663 800 665
e-mail: lebork@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Słupsk
tel. 59 841 71 09 lub 694 400 676
e-mail: technik@technik.slupsk.pl
dziekanat.slupsk@byd.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki