Stosowana Analiza Zachowania

podyplomowe2 SEMESTRY

Cel studiów

Celem studiów jest dostarczenie pogłębionej wiedzy o wpływie czynników środowiskowych na zachowanie (zdarzeń je poprzedzających, będących jego konsekwencjami i towarzyszących mu) i zapoznanie z metodami praktycznego wykorzystania tej wiedzy. Stosowana Analiza Zachowania (Applied Behavior Analysis - ABA) jest nauką zajmującą się badaniem i wykorzystaniem praw uczenia do rozwiązywania społecznie istotnych problemów.
Program studiów został stworzony na bazie doświadczeń praktyków na co dzień pracujących z podopiecznymi ze spektrum autyzmu. To jedyne w Polsce studia podyplomowe o tak rozbudowanym bloku praktycznym - warsztatowym, uwzględniający takie zagadnienia jak: zachowania lękowe, agresywne, seksualne.

Adresaci

Adresatami studiów są absolwenci studiów o kierunkach humanistycznych i społecznych (np. psychologia, pedagogika, resocjalizacja, opieka społeczna), pracownicy przedszkoli i szkół integracyjnych, placówek oferujących pomoc osobom (nie tylko dzieciom) z zaburzeniami rozwoju (zwłaszcza autyzmem, ADHD, upośledzeniem umysłowym) oraz zaburzeniami zachowania; członkowie stowarzyszeń i fundacji na rzecz pomocy ww. grupom; pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Korzyści dla słuchaczy

Uczestnicy studiów będą przede wszystkim umieli trafnie analizować zachowania swoich uczniów, wytyczać cele edukacyjno-terapeutyczne, dobierać odpowiednie metody i techniki uczenia i wdrażać je do rozwijania sfer deficytowych. 
Najwięcej uwagi poświęcone zostanie terapii behawioralnej zaburzeń rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń ze spektrum autyzmu. Duży nacisk będziemy kłaść na wytrenowanie umiejętności praktycznych.

Studenci zdobędą wiedzę na temat:

 • Diagnozy oraz przyczyn autyzmu i zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Analizowania zależności pomiędzy zmiennymi środowiskowymi a zachowaniem
 • Podstawowych praw rządzących zachowaniem
 • Metod badawczych stosowanych w analizie zachowania

Studenci zdobędą umiejętności:

 • Prowadzenia oceny behawioralnej, planowania interwencji i ewaluowania efektywności przeprowadzonej interwencji
 • Programowaniem oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych dla osób mających trudności z uczeniem się
 • Zapoznają się z technikami kształtowania, modyfikowania i eliminowania zachowań oraz obszarami ich zastosowań
 • Zapoznają się z zastosowaniami analizy zachowania w wychowaniu (radzenie sobie z zachowaniami trudnymi dzieci typowo rozwijających się), edukacji (punktowe systemy oceniania zachowania), terapii zaburzeń lękowych, terapii zachowań agresywnych, zachowań o charakterze seksualnym, fobii, natręctw
 • Analizie i dyskusji poddane będą zasady i problemy etyczne w pracy analityka zachowania
 • Zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania oraz nietypowo rozwijającymi się.

Uzyskiwane uprawnienia

Studia mają charakter doskonalący. Ukończenie studiów (wraz ze spełnieniem szeregu innych wymagań) stanowi podstawę do starania się o uzyskanie Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego przyznawanej przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej i Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej.

Kadra

Zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy ekspertów – praktyków, trenerów, samodzielnych pracowników naukowych - osoby specjalizujące się w poszczególnych fragmentach szkolenia. Praktycy z doświadczeniem klinicznym.

Ramowy program

 • Behawioryzm i prawa uczenia się
 • Podstawowe procesy, pojęcia i techniki analizy zachowań
 • Autyzm, zaburzenia ze spektrum autyzmu: epidemiologia, przyczyny, diagnostyka
 • Stosowana analiza zachowania: specyfika i obszary zastosowań
 • Rozwijanie nowych zachowań
 • Procedury reagowania w sytuacjach trudnych zachowań
 • Praca z zachowaniami trudnymi
 • Zachowania trudne i ocena funkcjonalna
 • Kształtowanie umiejętności społecznych i praktycznych
 • Punktowe systemy oceniania zachowania w praktyce
 • Techniki terapii 
 • behawioralnej zaburzeń odżywiania
 • Techniki terapii behawioralnej zaburzeń lękowych ( stymulacje fobie, kompulsje)
 • Techniki terapii behawioralnej zachowań agresywnych
 • Techniki behawioralne zachowań o charakterze seksualnym
 • Trzecia fala terapii behawioralnej
 • Konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych oraz kontraktów behawioralnych
 • Metody i techniki terapeutyczne wspomagające SAZ
 • Etyka pracy analityka zachowania

Forma zaliczenia

testy z wybranych zagadnień programowych

Ilość godzin

304

 

POLECAMY

Kontakt

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 534 893 777 lub 52 567 00 12
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: malgorzata.glapiak@byd.pl
natalia.przestrzelska@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 97
e-mail: weronika.wieloch@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Lębork
tel. 663 800 665
e-mail: lebork@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Słupsk
tel. 59 841 71 09 lub 694 400 676
e-mail: technik@technik.slupsk.pl
dziekanat.slupsk@byd.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki