Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

podyplomowe2 SEMESTRY

Cel studiów


Przygotowanie słuchaczy do tworzenia i wdrażania w firmie optymalnej polityki personalnej zgodnej z założeniami nowoczesnej metody Human Resources Management. HRM postrzega ludzi jako cenne źródło sukcesów firmy i proponuje strategiczne, dalekowzroczne podejście do kierowania i rozwoju zasobów ludzkich. Program Studiów uwzględnia szczególnie takie zagadnienia jak: porozumiewanie się i komunikacja w firmie, pozyskiwanie pracowników, kierowanie i przywództwo, motywowanie.
Dzięki różnorodności zajęć (wykłady, seminaria, warsztaty) uczestnicy zostaną zapoznani zarówno z teoretycznymi aspektami zarządzania zasobami ludzkimi, jak i otrzymają możliwość przećwiczenia i udoskonalenia zdobytych umiejętności  w praktyce.

Adresaci

Studium to adresowane jest do menedżerów, praktyków HRM, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników działów kadr, doradców personalnych, ale także do wszystkich tych osób, które pragną zdobyć umiejętności kierowania i zarządzania ludźmi.
Osoby, które chcą pogłębić i doskonalić zdobyte już umiejętności w zakresie zarządzania ludźmi zapraszamy na studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla Menadżerów.
 

Korzyści dla słuchaczy


Uczestnicy studiów zdobędą odpowiednią wiedzę oraz umiejętności praktyczne, niezbędne do prowadzenia efektywnej strategii personalnej w przedsiębiorstwie. Dowiedzą się w jaki sposób motywować podwładnych i oszczędzać swój czas oraz jak najskuteczniej komunikować się z zespołem, tak aby osiągać najlepsze wyniki. Nabędą cenną dzisiaj wiedzę w jaki sposób redukować poziom stresu w zespole i skłaniać pracowników do efektywnej pracy.
Zagadnienia poruszane w ramach studiów pozwolą słuchaczowi Studiów na poznanie i zrozumienie społecznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Poza zdobyciem wiedzy na temat stosunków międzyludzkich w zakładzie pracy, słuchacz będzie mógł doskonalić swoje umiejętności społeczne potrzebne tak w codziennej pracy z ludźmi, jak i w kierowaniu zespołem.
Ukończenie Studiów daje uczestnikom wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji, które określa się mianem menedżera personalnego.

Ramowy program


Program Studiów został tak pomyślany, aby uczestnicy otrzymali kompendium wiedzy pozwalającej w efektywny i nowoczesny sposób zarządzać zasobami ludzkimi w różnych przedsiębiorstwach. Zagadnienia z zakresu prawa, psychologii i socjologii stanowiące podstawowy trzon wiedzy potrzebnej menedżerowi personalnemu, zostaną przedstawione jako spójna całość, co powinno umożliwić wielostronne podejście do rozwiązywania różnych kwestii pojawiających się w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi.

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH – zajęcia w formule grupy otwarcia

 • Koło komunikacji
 • Schemat komunikacji i źródła barier
 • Narzędzia skutecznego komunikowania się: aktywne słuchanie, parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlanie, empatyczne słuchanie
 • Style komunikowanie się
 • Analiza zachować i kształtowani nawyków celowej aktywności
 • Metody kształtowania zachowań
 • Trening zachowań – podstawowe definicje, formy i rodzaje

 

EFEKTYWNE PRZYWÓDZTWO

 • Efektywność funkcjonowania organizacji w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Istota przywództwa – rola lidera
 • Modelowe style przywództwa i ich uwarunkowania
 • Kreatywne style przywództwa
 • Przywództwo a typologia pracownika/zespołu
 • Zarządzanie skoncentrowane na rezultat
 • Wyznaczenie celów i delegowanie uprawnień

 

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW

 • Analiza potrzeb i planowanie zatrudnienia
 • Podstawowe założenia i narzędzia rekrutacji
 • Modele kompetencji pracowników
 • Analiza dokumentów i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
 • Assessment center

 

OCENA I MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

 • Motywowanie i ocena jako podstawowe narzędzia pracy lidera
 • Skuteczne/nieskuteczne motywowanie
 • Finansowe i pozafinansowe motywatory i demotywatory – zasady zastosowania „kija i marchewki”
 • Typologia pracowników w kontekście relacji poziomu kompetencji do poziomu motywacji – indywidualizacja wsparcia
 • Konstruktywna ocena jako narzędzie motywacji
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej
 • Prowadzenie rozmów oceniających z podwładnymi
 • Trudne decyzje odpowiedzialnego szefa - przekazywanie informacji trudnych

 

BUDOWANIE ZESPOŁU

 • Istota zespołowości
 • Korzyści pracy w zespole – efekt synergii
 • Typologia zespołów w oparciu o dwa wymiary: siła więzi i zadaniowość
 • Dynamika procesu grupowego – kierunki rozwoju
 • Role podejmowane przez członków zespołu
 • Działania sprzyjające efektywnemu funkcjonowaniu zespołu
 • Mechanizmy zespołowe
 • Układanka osobowości w zespole
 • Skuteczne komunikowanie się w zespole
 • Źródła sytuacji trudnych w pracy w zespole
 • Style reagowania na sytuacje trudne
 • Budowanie współpracy – w poszukiwaniu win-win

 

PERSONAL BRANDING

 • Autoprezentacja i budowanie wizerunku
 • Efekt 1 wrażenia
 • Reguły wpływu społecznego
 • PR w organizacji
 • Sztuka wystąpień publicznych
 • Język ciała
 • Profesjonalny wizerunek w biznesie

 

SZKOLENIA I DOSKONALENIE KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW

 • Rozwój i doskonalenie pracowników – diagnozowanie potrzeb rozwojowych, programy naprawcze
 • Planowanie szkoleń w organizacji
 • Rola trenera wewnętrznego
 • Specyfika uczenia się osób dorosłych
 • Planowanie szkoleń z zastosowaniem cyklu Kolba
 • Konwencjonalne i kreatywne metody prowadzenia szkoleń
 • Ewaluacja działań szkoleniowych

 

ASERTYWNOŚĆ I STAWIANIE GRANIC

 • Istota asertywności
 • Typologia zachować: agresja/uległość/manipulacja/asertywność
 • Typy komunikatów –komunikaty typu TY; komunikaty typu JA
 • Asertywna odmowa – zasady i techniki: zdarta płyta, odroczenie asertywne, zasłona dymna, komunikat podtrzymujące, zmiękczenia
 • Mapa asertywności
 • Mapa to nie jest terytorium
 • Asertywność jako metoda zapobiegania konfliktom
 • Dbanie o własne terytorium psychologiczne – reagowanie na oceny

 

COACHINGOWE METODY ZARZĄDZANIA

 • Coaching jako  styl zarządzania zasobami ludzkimi
 • Coaching jako sztuka zadawania pytań
 • Modele prowadzenia rozmów w oparciu o zasoby
 • Koło Priorytetów
 • Model GROW
 • Model Wizja-Strategia_Determinacja
 • Dialog motywacyjny w rozwoju kompetencji pracowników

 

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

 • Rodzaje zmian w organizacji
 • Rola menadżera w procesie wprowadzania zmian
 • Zachowania pracowników w procesie zmian
 • Budowanie pozytywnego nastawienia do zmian
 • Efektywne komunikowanie zmian
 • Minimalizowanie oporu pracowników wobec zmian
 • Twórcze motywowanie pracowników do zmian

 

SEMINARIUM DYPLOMOWE

 • Praca pisemna + obrona
 • przeprowadzenie rozmowy oceniającej, motywującej lub coachingowej z pracownikiem (nagranie wideo) połączonej z udzieleniem informacji zwrotnej

 

 

Forma zaliczenia

 • praca dyplomowa

Ilość godzin

198

 

POLECAMY

Kontakt

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 534 893 777 lub 52 567 00 12
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: malgorzata.glapiak@byd.pl
natalia.przestrzelska@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 97
e-mail: weronika.wieloch@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Lębork
tel. 663 800 665
e-mail: lebork@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Słupsk
tel. 59 841 71 09 lub 694 400 676
e-mail: technik@technik.slupsk.pl
dziekanat.slupsk@byd.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki