Logopedia w Podmiotach Medycznych

podyplomowe4 SEMESTRY

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy na stanowisku logopedy w placówce leczniczej:

 • wyposażenie w wiedzę i umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy,
 • przygotowanie do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy.

Adresaci

Absolwenci uczelni wyższych , którzy zainteresowani są podjęciem pracy na stanowisku logopedy w placówkach leczniczych.

Podstawą rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna, która ma sprawdzić predyspozycje kandydatów do wykonywania zawodu logopedy (do rozmowy powinny przystępować osoby bez wad wymowy, wad głosu i wad słuchu). Ukończone studia wyższe (m.in. licencjat) oraz brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

Uzyskiwane uprawnienia

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów uprawniające do wykonywania zawodu logopedy w placówkach leczniczych. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania i zdanie 3 egzaminów kursowych oraz przedłożenie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu końcowego. Studia zapewniają pełne przygotowanie teoretyczne oraz intensywną, aktywną formę praktyki zawodowej.

Absolwenci mogą podejmować pracę w  gabinetach logopedycznych oraz innych ośrodkach, prowadząc zajęcia w zakresie profilaktyki i terapii osób z wadami i zaburzeniami mowy.

Ramowy program

 • Pedagogika specjalna – wybrane problemy
 • Nauka o języku- semantyka, składnia i morfologia języka polskiego
 • Biologiczne podstawy mowy i myślenia
 • Fonologia i fonetyka artykulacyjna
 • Wstęp do logopedii
 • Psychoterapia
 • Teoria zaburzeń mowy
 • Profilaktyka i diagnoza logopedyczna
 • Terapia logopedyczna 
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • Psychologia kliniczna 
 • Zaburzenia procesów emocjonalno-motywacyjnych u dzieci
 • Foniatria 
 • Neurologopedia
 • Emisja głosu
 • Surdologopedia
 • Oligofrenologopedia
 • Ortodoncja 
 • Warsztaty terapii zajęciowej
 • Warsztat pracy logopedy
 • Wspomaganie rozwoju – praca indywidualna
 • Metodyka zajęć korekcyjno-wyrównawczych
 • Logorytmika
 • Funkcjonowanie dziecka z zaburzeniami mowy w grupie rówieśniczej
 • Komputer w logopedii
 • Logopedia medialna z ortofonią
 • Metody terapii dziecka
 • Parcjalne zaburzenia rozwoju psychoruchowego
 • Współpraca z nauczycielami i rodzicami
 • Neurologia dziecięca
 • Glottodydaktyka
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka specjalistyczna

Forma zaliczenia

 • egzamin końcowy
 • praca dyplomowa
 • praktyki

Ilość godzin

600 (w tym 60 godz. praktyk)

 

POLECAMY

Kontakt

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 534 893 777 lub 52 567 00 12
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: malgorzata.glapiak@byd.pl
natalia.przestrzelska@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 97
e-mail: weronika.wieloch@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Lębork
tel. 663 800 665
e-mail: lebork@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Słupsk
tel. 59 841 71 09 lub 694 400 676
e-mail: technik@technik.slupsk.pl
dziekanat.slupsk@byd.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki