Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

podyplomowe4 SEMESTRY

Cel studiów

 • wyposażenie słuchaczy w wiedzę umożliwiającą racjonalne programowanie i podejmowanie oddziaływań rewalidacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową;
 • zwiększenie kompetencji praktycznych w zakresie pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo, na różnym poziomie kształcenia (zintegrowanego, blokowego, gimnazjum, szkoły zawodowej) i w różnych placówkach oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych: szkoły specjalne, szkoły integracyjne itd.;
 • prowadzenie pracy w środowisku rodzinnym i społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 • stosowania nowatorskich metod i form kształcenia tych osób sprzyjających ich rozwojowi i przystosowaniu.

Adresaci

Nauczyciele oraz inne osoby, które posiadają kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela, chcące uzyskać wiedzę i kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w szkołach i placówkach specjalnych.

Ramowy program

Ramowy program zgodny z rozporządzeniem MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Charakterystyka niepełnosprawności intelektualnej
 • Diagnoza i ocena funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wczesne wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym
 • Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wybrane zagadnienia z prawa oświatowego (ścieżki kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną)
 • Edukacja i terapia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną (trudności szkolne,  kompetencje nauczyciela)
 • Konstruowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (IPET, WOPF)
 • Specyfika pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
 • Praca z dorosłą osobą z zaburzeniami z niepełnosprawnością intelektualną
 • Analiza i terapia zachowań trudnych
 • Metodyka pracy i edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
 • Podstawy programowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną na poszczególnych etapach edukacyjnych
 • Technologie informacyjne w pracy nauczyciela
 • Praktyki zawodowe
 • Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia

 • zaliczenie wszystkich przedmiotów
 • praca dyplomowa
 • praktyki

Ilość godzin

640 (w tym 180 godzin praktyk)

 

POLECAMY

Kontakt

Bydgoszcz
tel. 52 567 00 68
e-mail: podyplomowe@byd.pl

Chojnice
tel. 534 893 777 lub 52 567 00 12
e-mail: chojnice@byd.pl

Działdowo
tel. 23 697 06 90
e-mail: dzialdowo@byd.pl

Ełk
tel. 87 621 76 11
e-mail: malgorzata.glapiak@byd.pl
natalia.przestrzelska@byd.pl

Inowrocław
Tel. 52 567 00 97
e-mail: weronika.wieloch@byd.pl

Kraków
tel. 12 412 06 68 lub 695 928 305
e-mail: studia@kire.pl

Lębork
tel. 663 800 665
e-mail: lebork@byd.pl

Malbork
tel. 55 272 56 27
e-mail: dziekanatwsg@byd.pl

Piła
tel. 67 211 76 26 lub 67 211 76 27
e-mail: pila@byd.pl

Słupsk
tel. 59 841 71 09 lub 694 400 676
e-mail: technik@technik.slupsk.pl
dziekanat.slupsk@byd.pl

Toruń
tel. 56 69 69 444 lub 510 265 091
e-mail: wt@byd.pl

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki